CONDICIONS GENERALS DE VENDA ON LINE

1- INTRODUCCIÓ

Aquest document estableix les condicions generals de contractació (d’ara endavant, les “condicions”) en la compra de productes que s’ofereixen a la botiga on-line de la pàgina web www.generaloptica.es, independentment de l’aplicació, mitjà digital, suport o dispositiu a través del qual s’hi pugui accedir.

Aquestes condicions es refereixen exclusivament a persones físiques o jurídiques no comerciants i s’han redactat d’acord amb la normativa aplicable a la matèria:

 • Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic
 • Reial decret legislatiu 1/2007 pel qual s’aprova la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris
 • Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació
 • Llei 7/1996 d’ordenació de la llei de comerç minorista
 • Reial decret 1591/2009 que regula els productes sanitaris
 • Reial decret legislatiu 1/2015 pel qual s’aprova la Llei de garantia i ús racional dels medicaments i productes sanitaris

GENERAL OPTICA es reserva la facultat de modificar l’estructura, configuració i disseny del lloc web i actualitzar aquestes condicions, en qualsevol moment i sense avís previ. Les modificacions que s’hi introdueixin no tindran caràcter retroactiu.

2- ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS Y ÚS DEL LLOC WEB

La navegació, com també el simple accés a la pàgina web i l’adquisició de qualsevol dels productes que ofereix a la botiga on-line, atribueixen la condició d’usuari d’aquesta pàgina i impliquen que s’accepten plenament i sense reserves aquestes condicions, com també la nostra política de privacitat i cookies, i s’obliga a:

 1. Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per fer consultes o comandes vàlides legalment
 2. b) No fer cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estaríem autoritzats a anul·lar-la i informar-ne les autoritats pertinents.
 3. c) Facilitar una adreça de correu electrònic, adreça postal o altres dades de contacte d’una manera veraç i exacta sense la qual no es podrà cursar la comanda feta.

 

3- IDIOMA I DURADA DEL CONTRACTE. CAPACITAT LEGAL PER CONTRACTAR

El contracte es pot formalitzar, a elecció de l’usuari, en qualsevol dels idiomes en què les condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

La durada del contracte comprèn totes les fases del procés de compra que s’inicia amb la sol·licitud de la comanda inicial, continua amb l’abonament total del preu de compra per part de l’usuari i s’acaba amb el lliurament efectiu per part de GENERAL OPTICA del producte adquirit.

Els productes que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web tenen com a destinataris únicament persones físiques més grans de divuit anys, o persones jurídiques que, d’acord amb la legislació vigent, tinguin la capacitat legal suficient per acceptar aquestes condicions; no s’admet la revenda d’aquests productes.

 

4- DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els productes que es comercialitzen a través d’aquesta pàgina web només estan disponibles per enviar-los a Espanya, a la península i les Balears.

https://www.generaloptica.es/ca/botigues

 

5- MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

 En el supòsit que l’usuari detecti que s’ha produït un error en introduir les dades personals durant el registre com a usuari d’aquesta pàgina web, pot modificar-les a l’apartat “El meu compte”.

 En tot cas, l’usuari pot corregir errors relacionats amb les dades personals que aporti durant el procés de compra adreçant-se al servei d’atenció al client de GENERAL OPTICA a través del telèfon 900 626 626 o a l’adreça de correu electrònic [email protected], i també pot exercitar el dret de rectificació que preveu la nostra política de privacitat i cookies a través de [email protected].

Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació en diversos apartats del procés de compra que no permeten continuar amb la comanda si les dades d’aquests apartats no s’han emplenat correctament. Així mateix, aquesta pàgina ofereix els detalls de tots els articles que l’usuari hagi afegit al cistell de compra, de manera que, abans de pagar-los, l’usuari pot modificar les dades de la comanda.

 

6- DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES. PRODUCTES OFERTS I PREUS

 6.1. Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes en estoc, de manera que, si un cop feta la comanda hi haguessin dificultats pel que fa al subministrament, GENERAL OPTICA informaria l’usuari per correu electrònic/mòbil d’aquesta circumstància i li demanaria si vol o no que la substitueixin

En el supòsit que l’usuari no volgués fer una nova comanda del producte que se li ofereix en substitució, podria anul·lar la comanda inicial i obtenir-ne el reemborsament dins dels catorze (14) dies següents a la recepció de la comunicació.

6.2. Els productes que s’ofereixen a la botiga on-line, i les seves característiques, utilitats, imatges i preu, apareixen en pantalla.

Els preus que s’indiquen a la pàgina web figuren en euros i són preus de venda al públic, per la qual cosa inclouran l’IVA corresponent, però no les despeses d’enviament, que s’afegeixen a l’import total que es degui en finalitzar la compra, segons l’opció d’enviament que hagi triat l’usuari.

Els preus dels productes que s’ofereixen a la botiga on-line només són vàlids per a les comandes que es facin a través d’aquesta pàgina web, i, per tant, poden ser diferents dels preus de les botigues físiques de GENERAL OPTICA.

GENERAL OPTICA es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment; no obstant això, els productes que se sol·liciten es facturen segons les tarifes en vigor que s’indiquen en confirmar la comanda.

No obstant això, GENERAL OPTICA no està obligada a subministrar un producte el preu al web del qual sigui manifestament erroni i es pugui reconèixer de manera raonable que es tracta d’un error a l’hora de fixar el preu i, per tant, incorrecte.

El tipus d’IVA aplicable és el que estigui vigent legalment en cada moment en funció del producte adquirit. En cas que es modifiqui el tipus d’IVA, el preu es modifica automàticament sense necessitat de notificar-ho, des de la data en què entri en vigor el nou IVA.

6.3.Els productes de lents de contacte, els seus productes de manteniment i les solucions de salut ocular, oferts en la Botiga Online de GENERAL OPTICA, són personalitzats, se subministren precintats i són de reposició, és a dir, que l'usuari prèviament a la compra a través de la indicada Botiga Online, ja els ha adquirit en botiga física mitjançant l'aportació de la corresponent prescripció de correcció visual i han estat adaptades per professional qualificat.

En aquest sentit, l'usuari garantitza i manifesta:

 • Que els productes de contactologia adquirits a través de la Botiga Online són de reposició, i ja els ha utilitzat anteriorment, garantint que la primera compra de lents de contacte es va realitzar en un centre d'òptica autoritzat.
 • Que disposa d'una prescripció de correcció visual per a l'ús de lents de contacte emesa per oftalmòleg o òptic-optometrista en la qual figuren tots els detalls de graduació i característica de les lents de contacte.
 • Que ha estat informat de les modalitats d'ús, reemplaçament, manteniment, manipulació i normes d'higiene de les lents de contacte.
 • Que no té cap contraindicació mèdica per a l'ús de lents de contacte i se sotmetrà a una revisió ocular periòdica amb professional sanitari qualificat

En el cas que l'usuari no compleixi amb alguns dels requisits anteriorment relacionats s'haurà d'abstenir de realitzar la compra de lents de contacte de reposició a través de la Botiga Online i posar-se en mans d'un professional sanitari qualificat.

GENERAL OPTICA no assumirà cap tipus de responsabilitat pels danys causats a la salut que es puguin derivar per l'incompliment de les anteriors garanties per part de l'usuari.

 

7. SERVEI DE SUBSCRIPCIÓ DE LENTS DE CONTACTO

7.1. Servei de subscripció de lents de contacte.

Addicionalment a la compra de lents de contacte de reposició en modalitat de compra única (en endavant "LC"), algunes referències estan disponibles en modalitat de subscripció trimestral (en endavant, "la subscripció").

La relació completa i actualitzada de referències disponibles pot ser consultada en el següent enllaç: https://www.generaloptica.es/ca/lentilles-nonstop

Per mitjà d' aquest servei, l ' usuari podrà crear una comanda recurrent i automàtica de LC amb caràcter trimestral, seleccionant l' ús i la graduació prescrites per un oftalmòleg o òptic-optometrista habilitat.

Cada cicle de subscripció té una durada de tres mesos renovables automàticament, consistent en:

 • Una comanda inicial corresponent a la totalitat de les LC de reposició necessàries per al període de tres mesos amb l' ús indicat pel client.
 • El pagament de tres quotes iguals durant els tres mesos de durada del cicle.

L'inici d'un nou cicle de reposició només serà possible si l'usuari està al dia en el pagament ajornat de cicles anteriors i el procés de subscripció no ha estat pausat per l'usuari.

L'usuari podrà modificar, suspendre o cancel·lar la subscripció, dins dels terminis establerts en les presents condicions del servei.

Llevat de les particularitats explicitades en aquesta secció, s' aplicaran a la subscripció els termes i condicions generals que regulen les compres en GENERAL OPTICA .

7è.2n. Pagament. 

El pagament de la subscripció es realitzarà únicament mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Les dades seran processats per la passarel·la de pagament segur col·laboradora i seran tokenitzades per tal que GENERAL OPTICA  realitzi els cobraments recurrents mentre la subscripció estigui en vigor.

En efectuar el pagament, l ' usuari autoritza GENERAL OPTICA  perquè emeti les referides ordres de pagament mensual recurrent, coincidint amb el dia del mes d ' expedició de la comanda inicial. En cas que la subscripció sigui suspesa i represa posteriorment, la nova data d ' expedició serà la que determinarà els pagaments futurs.

És requisit que el pagament hagi estat completat perquè la subscripció entri en vigor i es produeixi l’enviament de la comanda.

Qualsevol canvi en l' import dels productes objecte de subscripció afectarà únicament els futurs cicles. GENERAL OPTICA  notificarà els canvis a l ' usuari mitjançant correu electrònic amb una antelació mínima de 30 dies.

7è.3r. Enviament  . 

Mentre la subscripció estigui activa, l'usuari rebrà un enviament cada tres mesos, que contindrà la totalitat de LC sol·licitades per a aquest període.

Durant el procés de compra, GENERAL OPTICA  podrà oferir un número diferent de LC en funció de l'  ús, preferències de l' usuari i la seva prescripció. Les opcions disponibles seran mostrades durant el procés de compra.

L’enviament podrà realitzar-se a:

 • una direcció d'enviament dins d'Espanya a la península, Balears i Canàries; o
 • una botiga GENERAL OPTICA de la seva elecció, d'entre les que es trobin disponibles durant el procés de compra.      

El cost de l’enviament serà assumit per GENERAL OPTICA , com a part dels beneficis associats a la subscripció.

Amb antelació a la finalització del cicle, GENERAL OPTICA  prepararà el nou enviament amb el mateix contingut de forma automàtica, llevat que l'usuari l'hagi modificat, pausat o cancel·lat.

GENERAL OPTICA  enviarà a l'usuari un correu electrònic recordatori informant del proper enviament i de la possibilitat de modificar les dades de la subscripció.

7è.4t. Modificació de la subscripció.

L ' usuari podrà modificar el contingut de la seva subscripció fins al dia natural previ a l' inicidel procés de reposició i inici d' un nou cicle. Si la modificació es produís amb posterioritat a l' esmentada data, els canvis seran aplicats al següent cicle de subscripció.

Les modificacions poden referir-se a (i) direcció o botiga de recollida; (ii) número de targeta de pagament; (iv) tipus d'ús  i graduació; (v) quantitat.

La gestió podrà realitzar-se mitjançant la pàgina web, el telèfon d'atenció al client de GENERAL OPTICA  (900 626 626) o a les botigues adherides al procés de subscripció.

7è.5è. Pausa de la subscripció.

L'usuari podrà pausar la subscripció en qualsevol moment per un mes. La gestió podrà realitzar-se mitjançant la pàgina web, el telèfon d'atenció al client de GENERAL OPTICA  (900 626 626) o a botiga.

La pausa afecta exclusivament els cicles de subscripció futurs. Si el procés de preparació i expedició de la comanda de reposició ja s' ha iniciat, la pausa afectarà el següent enviament. En cap cas la pausa afecta els pagaments pendents de la subscripció vigent, que hauran de ser satisfets per l ' usuari en la seva totalitat.

Transcorregut el mes de termini de suspensió de la subscripció de LC s'iniciarà un nou cicle en els termes establerts en les presents condicions, sent el dia de reposició i/o cobrament, el de l'expedició o lliurament en botiga de la nova comanda coincident amb la represa de la subscripció.

7è.6è. Cancel·lació de la subscripció.

L'usuari podrà cancel·lar la subscripció en qualsevol moment, amb una antelació mínima de 30 dies naturals a l'inici d'un nou cicle. La gestió podrà realitzar-se exclusivament al  telèfon d'atenció al client de GENERAL OPTICA  (900 626 626)

La cancel·lació afecta exclusivament els cicles de subscripció futurs i no afecta en cap cas els pagaments pendents de la subscripció vigent, que hauran de ser satisfets per l'usuari en la seva totalitat.

7è.7è. Beneficis associats. 

Sempre que la subscripció estigui activa i al corrent de pagament, comportarà els següents beneficis associats sense cost addicional per a l ' usuari:

 • Oferta en l'adquisició del producte de la subscripció (LC)
 • Tramesa gratuïta de les comandes vinculades a la subscripció.
 • Servei de revisió visual en centres GENERAL OPTICA .
 • Targeta GO PRIVILEGE.

Si l ' usuari no és titular de la targeta GO PRIVILEGE, podrà afegir-la al carretó de compra sense cost addicional durant el procés de subscripció.

En cas que la subscripció sigui cancel·lada, els beneficis associats seran cancel·lats, exceptuant els relatius a la targeta GO PRIVILEGE que continuarà vigent fins a la seva data de caducitat

Els beneficis són contingut indivisible de la subscripció i no són susceptibles de conversió pel seu valor econòmic. 

7è.8è. Protecció de Dades. Les dades personals dels subscriptors d'aquest servei
 es tractaran amb la finalitat de principal de gestionar la relació contractual amb General Optica i d'acord amb el que estableix la Política de Privacitat (link) per a Clients.

8- PROCÉS DE COMPRA

Per adquirir els productes de la botiga on-line l’usuari ha de seguir els passos següents:

 • IDENTIFICACIÓ I REGISTRE

L’usuari s’ha d’identificar i registrar emplenant el formulari de registre corresponent, on ha de completar les dades que es demanin a fi de crear un compte d’usuari i on s’ha d’identificar com a titular de la TARGETA GO PRIVILEGE, si fos el cas.

El nom d’usuari i la contrasenya que es facilitin a GENERAL OPTICA per accedir a la botiga on-line tenen caràcter personal, intransferible i modificable.

En el supòsit que l’usuari ja estigui registrat, només hi ha d’accedir amb el nom d’usuari i la contrasenya per continuar amb el procés de compra.

L’usuari és l’únic responsable de la validesa i la veracitat de la informació que faciliti.

 • SELECCIÓ DE PRODUCTES

L’usuari ha de localitzar i seleccionar el producte o productes que vulgui dins de la secció corresponent, i també l’adreça d’enviament; pot triar entre:

 • Enviament a la botiga, cas en el qual l’usuari ha de seleccionar la botiga de GENERAL OPTICA on vulgui recollir la comanda, i facilitar les dades de contacte necessàries per fer l’avís corresponent quan la comanda estigui disponible per recollir-la.
 • Enviament a domicili a l’adreça que s’hagi indicat durant el procés de compra, i facilitar igualment les dades de contacte a l’objecte que el servei de missatgeria que s’ocupa del repartiment pugui localitzar l’usuari.
 • Enviament als Punts de Recollida, cas en el qual l’usuari ha de seleccionar el punt de recollida on s’hagi d’enviar la comanda.

L’usuari és l’únic responsable dels productes seleccionats i que s’adeqüin a les seves necessitats, de manera que GENERAL OPTICA no assumeix cap responsabilitat en aquest sentit.

 • REVISIÓ DEL CARRETÓ DE COMPRA

Un cop hagis afegit al cistell el producte o productes que vulguis comprar, a la pantalla apareixerà un resum amb els productes, quantitat, preu unitari amb impostos inclosos i despeses d’enviament, si escau, amb l’import total de la compra, i es podran fer les modificacions oportunes pel que fa al contingut de la comanda.

En el cas que l’usuari tingui algun codi promocional el pot introduir a l’apartat que hi ha habilitat per fer-ho abans de validar la comanda.

 • VALIDACIÓ Y ACCEPTACIÓ DE LA COMANDA

Un cop s’hagin emplenat totes les dades necessàries per fer la comanda, l’usuari l’ha de validar acceptant aquestes condicions, i amb aquesta finalitat declara que ha obtingut tota la informació precontractual exigible legalment per comprar productes a la botiga on-line de GENERAL OPTICA.

 • CONFIRMACIÓ DE GENERAL OPTICA

Un cop s’ha fet la compra, i en el termini més breu possible, GENERAL OPTICA envia per correu electrònic a l’usuari la confirmació de la compra. En cas que una comanda contingui més d’un producte és possible que es lliurin en moments diferents en funció de l’origen dels subministraments de cadascun.

GENERAL OPTICA dona curs a les comandes que es facin d’acord amb el que disposen aquestes condicions, i es reserva el dret de cancel·lar el nom de l’usuari i la contrasenya i, per tant, l’accés a la botiga on-line, als usuaris que mantinguin saldos deutors amb GENERAL OPTICA.

9- PAGAMENT

El pagament del preu dels productes que s’adquireixen a través de la botiga on-line i de les despeses d’enviament que, si és el cas, corresponguin es pot fer a través dels mitjans de pagament que s’ofereixen en el moment de la compra.

Així mateix, s’ofereix la possibilitat de finançar la compra a través de APLAZAME, i amb aquesta finalitat la mateixa pàgina web redirigeix l’usuari a www.aplazame.com.

El procés de compra només s’acaba quan s’ha confirmat el pagament per part de l’usuari; cal precisar que el pagament per mitjà de targeta bancària inicia la sol·licitud sistemàtica d’autorització de dèbit i que qualsevol denegació d’aquesta autorització pel motiu que sigui comporta que s’anul·li la comanda.

GENERAL OPTICA té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic, de manera que totes les dades que proporcioni l’usuari i que estiguin relacionades amb els mitjans de pagament s’encripten amb l’objecte de garantir-ne la màxima seguretat.

 

10- LLIURAMENT

GENERAL OPTICA envia els productes adquirits a la botiga on-line a l’adreça domiciliària que hagi indicat l’usuari en el moment de fer la compra, a la botiga física GENERAL OPTICA que hagi designat l’usuari o al punt de recollida que hagi seleccionat, dins del termini indicat en el moment en què es faci la comanda i, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la data de confirmació de la comanda.

Tots els lliuraments s’anuncien a través d’un correu electrònic enviat a l’adreça d’e-mail que indiqui l’usuari en el moment de fer la comanda. Els dissabtes i diumenges no es fan lliuraments.

En el supòsit que no es rebi a l’adreça indicada per l’usuari en la formalització, perquè l’adreça estigui incompleta o no sigui vàlida, o si no s’ha reclamat malgrat l’avís que s’hagi deixat en aquesta adreça, cosa que hagi provocat la devolució del paquet a GENERAL OPTICA, les despeses d’enviament són a càrrec del client.

GENERAL OPTICA ha de fer els millors esforços per complir els terminis de lliurament que s’han establert. No obstant això, si per algun motiu aquests terminis no es poguessin complir, informaria l’usuari de manera immediata i li donaria l’opció de continuar endavant amb la compra i establir una nova data de lliurament, o bé, a la seva recepció, anul·lar la comanda contra el reemborsament total del preu abonat a través del mateix mitjà amb què s’ha fet el pagament, en un termini de catorze (14) dies des de l’anul·lació, i això, amb exclusió de qualsevol indemnització de danys i perjudicis.

En cas que el producte s’hagi perdut o que la comanda es rebi incompleta (falta un producte o més), l’usuari ho ha de comunicar al Servei d’Atenció al Client a l’adreça: [email protected] o a través del telèfon 900 626 626 per resoldre la incidència. GENERAL OPTICA ha de verificar la incidència i comunicar per correu electrònic a l’usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reenviament en cas d’un producte extraviat o el reemborsament o la substitució en cas que falti.

Als efectes d’aquestes condicions, s’entén que s’ha produït el “lliurament” en el moment en què es posa el producte o productes adquirits a disposició del comprador, cosa que queda acreditada mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament que s’hagi acordat.

El comprador ha de verificar immediatament quan rebi el producte o productes la conformitat respecte de la comanda feta.

Qualsevol anomalia o reserva identificada pel comprador en el moment del lliurament s’ha de notificar en el termini màxim de quatre (4) dies al Servei d’Atenció al Client a l’adreça: [email protected].

11- IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

En els supòsits en què a GENERAL OPTICA li sigui impossible lliurar la comanda a l’adreça que hagi facilitat l’usuari, se li deixa avís per a un nou lliurament perquè es retiri a l’empresa de transport. En el supòsit que a l’usuari li fos impossible ser al lloc de lliurament a l’hora convinguda, ha de contactar amb GENERAL OPTICA per acordar un altre dia de lliurament

En cas que passats 14 dies des que la comanda estigui disponible per lliurar-la i no s’hagi lliurat per causa no imputable a GENERAL OPTICA, entendrem que l’usuari vol desistir del contracte i el considerarem resolt; això és aplicable a tots els sistemes de lliurament vigents en el moment de fer la compra.

Com a conseqüència de la resolució del contracte, GENERAL OPTICA ha de reemborsar a l’usuari tots els pagament que hagi fet, tret de les despeses d’enviament, en el termini màxim de catorze (14) dies des de la data en què considerem resolt el contracte.

En el supòsit que el transport derivat de la resolució del contracte tingui un cost addicional, GENERAL OPTICA esta autoritzada a repercutir els costos corresponents.

 

12- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

 

12.1. Dret legal de desistiment

De conformitat amb el que estableix la Llei general de consumidors i usuaris, el comprador disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals, comptadors a partir del dia de recepció de la comanda, per exercir el dret de desistiment legal sense haver d’al·legar motius ni pagar penalitzacions. Quan el termini de catorze dies acabi en dissabte, diumenge o dia festiu o no laborable, s’amplia fins al primer dia laborable següent.

Per exercitar el dret de desistiment, l’usuari pot optar entre tornar el producte en qualsevol botiga de GENERAL OPTICA o bé sol·licitar que se li reculli a domicili.

L’usuari, en cas que no ho notifiqui a través d’una botiga, ha de notificar a GENERAL OPTICA mitjançant un correu electrònic adreçat a [email protected] que vol exercir el dret de desistiment.

Un cop exercitat el desistiment, GENERAL OPTICA ha de reemborsar tots els pagaments que hagi rebut de l’usuari, tret de les despeses de devolució que, si n’hi hagués i optés per la devolució a domicili, anirien a càrrec de l’usuari (10€ península i 20€ Balears). La devolució a través de la botiga no té cost per a l’usuari.

Els productes s’han de tornar en l’embalatge original, amb els accessoris i en perfecte estat de conservació en el termini de catorze (14) dies des de la data de recepció.

La devolució es rebutjaria si el producte no estigués en les condicions esmentades, i es posaria a disposició de l’usuari perquè el reculli a càrrec seu.

El reintegrament de la compra en cas que s’accepti, GENERAL OPTICA l’ha de fer en un termini de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què l’usuari exerciti el dret de desistiment. No obstant això, GENERAL OPTICA pot retenir el reemborsament fins que hagi rebut el producte adquirit inicialment i comprovar-ne l’estat.

 

12.2 Excepcions al desistiment

De conformitat amb el que disposa la Llei general de consumidors i usuaris, el comprador no té dret a desistir del contracte que tingui com a objecte:

 1. Subministrar béns personalitzats.
 2. Subministrar béns precintats que no es puguin tornar per raons de protecció de la salut o d’higiene i que s’hagin desprecintat després del lliurament.

En el cas de Lents de Contacte, els seus productes de manteniment i les solucions de salut ocular, donades les seves característiques de personalització i precinte no s'admet el dret de desestiment en cap cas.

Per a la resta de productes, el dret a desistir del contracte serà d'aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què l'usuari els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d'ell mateix, de productes que no estan en les mateixes condicions en què es van lliurar o que van patir algun dany.

L'acceptació d'una devolució, en els casos admesos, estarà sempre subjecta a la valoració de l'equip de Servei d'Atenció al Client de GENERAL OPTICA d'acord amb els criteris esmentats anteriorment.

 

12.3. Devolució de producte defectuós

En cas que l’usuari consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que s’estipula al contracte, s’ha de posar en contacte de manera immediata amb GENERAL OPTICA en un termini màxim de quatre (4) dies des de la recepció, a través del correu electrònic [email protected],  i facilitar les dades del producte, com també el dany que pateix, o bé trucar per telèfon al número 900 626 626 on se li indicarà la manera de procedir.

El producte s’ha de tornar amb el transport a càrrec del client o en qualsevol de les nostres botigues GENERAL OPTICA. GENERAL OPTICA examinarà el producte que es torni i comunicarà per correu electrònic a l’usuari, dins d’un termini raonable, si pertoca el reemborsament o la substitució (si és el cas). En el supòsit que no pertoqui el reemborsament o la substitució, el producte es deixa a disposició del client, el qual es fa responsable dels costos de recollir-lo.

El reemborsament o la substitució del producte s’ha de fer tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, dins dels catorze (14) dies següents a la data en què GENERAL OPTICA comuniqui a l’usuari a través del correu electrònic si pertoca el reemborsament o la substitució del producte no conforme.

Les quantitats que es paguin pels productes que es tornin a causa d’algun defecte es reemborsen íntegrament, incloent-hi tant els costos de transport de lliurament com els de devolució acreditats degudament. La devolució s’ha de fer en el mateix mitjà de pagament que es va fer servir per pagar la compra.

 

13- GARANTIES

Les garanties que ofereix GENERAL OPTICA per la compra dels seus productes i les condicions d’execució es poden consultar a l’enllaç següent:

https://www.generaloptica.es/ca/garanties

 

13.1 Garantia legal

General Optica, d’acord amb la legislació vigent, aplica una garantia de dos anys de conformitat per a tots els productes.

S’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que (i) s’ajustin a la descripció feta i tinguin les qualitat que es presenten en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i les prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables. En aquest sentit, si algun dels productes no fos conforme al contracte, l’usuari ho ha de fer saber a GENERAL OPTICA seguint el procediment establert a l’apartat anterior 11.3 dins del termini màxim de dos anys.

Els defectes o desperfectes que es deguin a una manipulació incorrecta del producte o al desgast produït per un ús normal no quedarien coberts per aquesta garantia.

 

13.2 Servei post-venta

En la mesura que les ulleres són un producte que s’ha de considerar de naturalesa duradora, d’acord amb el que estableix la Llei general de consumidors i usuraris, l’usuari té dret a un servei tècnic adequat i a l’existència de recanvis (fornitures) durant el termini mínim de cinc anys a partir de la data en què el producte deixi de fabricar-se. En aquests casos, l’usuari s’ha d’adreçar a qualsevol de les nostres botigues GENERAL OPTICA per sol·licitar el servei esmentat.

 

14- RESPONSABILITAT

GENERAL OPTICA ha de fer els millors esforços per assegurar la disponibilitat, sense interrupcions, de la seva botiga on-line, com també l’absència d’errors en qualsevol transmissió d’informació que hi pugui haver. No obstant això, i atesa la naturalesa mateixa d’internet, no és possible garantir aquests aspectes. Així mateix, l’accés a la botiga on-line es podria veure suspès o restringit ocasionalment per fer treballs de reparació o manteniment, o per introduir-hi nous productes o serveis. No obstant això, ha de procurar limitar la freqüència i la durada d’aquestes suspensions o restriccions.

GENERAL OPTICA no és responsable de (i) cap pèrdua que es pugui atribuir a incompliment per part de l’usuari ni de (ii) cap pèrdua indirecta o de caràcter conseqüencial que no sigui raonablement previsible per les dues parts en el moment en què l’usuari hagi començat a fer servir la pàgina web GENERAL OPTICA per adquirir productes.

GENERAL OPTICA no és responsable de cap demora o falta de compliment de les obligacions derivades d’aquestes condicions si aquesta demora o falta de compliment es pot atribuir a circumstàncies alienes al seu control raonable. Aquesta disposició no afecta el dret de l’usuari de rebre el producte en un termini raonable o a rebre el reemborsament oportú per al cas que no es puguin subministrar els productes en un termini raonable per qualsevol causa aliena al nostre control raonable.

 

15- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

GENERAL OPTICA es reserva el dret de retirar de manera immediata l’accés al servei i a la botiga on-line als usuaris que contravinguin el que es disposa en aquestes condicions, sense possibilitat de reemborsament en cas que se n’hagi fet el pagament

  Són causes de resolució del contracte:

 1. Quan l’accés a la pàgina web es faci amb finalitats il·legítimes, incloent-hi com a tals les que s’enumeren en aquestes condicions
 2. Quan les dades de cobrament que proporcioni l’usuari en la contractació siguin errònies o impossibilitin facturar o cobrar el producte
 3. En cas d’usos fraudulents del producte o contraris a la bona fe contractual.

 

16- POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

Pel que fa a la política de privacitat i cookies d’aquesta pàgina web, s’hi aplica el que estableix GENERAL OPTICA, que es pot consultar a través dels enllaços següents:

https://www.generaloptica.es/ca/politica-de-cookies

 https://www.generaloptica.es/ca/politica-de-privacitat

17- TITULARITAT DE LA WEB

La titularitat d’aquesta pàgina web correspon a GENERAL OPTICA, SA, societat amb domicili a Cornellà de Llobregat (Barcelona), ctra. de l’Hospitalet, 147, Cityparc, Edifici Amsterdam, amb CIF nº A-08119687, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 10941, foli 15, full B-67628.

GENERAL OPTICA, a través de la pàgina web www.generaloptica.es, es dedica a vendre i comercialitzar productes relacionats amb l’òptica i l’audiologia.

Als efectes d’aquestes condicions, el telèfon de contacte és el 900 626 626 i el correu electrònic de contacte és [email protected].

 

18- NOTIFICACIONS

La normativa aplicable exigeix que part de la informació i les comunicacions que s’enviïn als usuaris sigui per escrit. L’usuari d’aquesta pàgina web accepta que la major part de les comunicacions amb GENERAL OPTICA sigui electrònica.

GENERAL OPTICA contacta amb els usuaris per correu electrònic. L’usuari consent que es faci servir aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tots els contractes, notificacions, informació i altres comunicacions que enviï GENERAL OPTICA de manera electrònica compleixen el requisit legal de ser per escrit.

Els usuaris han d’enviar les comunicacions i notificacions a GENERAL OPTICA preferiblement a través dels diferents mitjans de contacte que s’han indicat.

S’entén que les notificacions s’han rebut i s’han fet correctament 24 hores després d’haver enviat un correu electrònic, i només cal provar que la notificació s’ha enviat a l’adreça de correu electrònic que hagi especificat l’usuari en el moment de registrar-se a la pàgina web.

19- RENÚNCIA

La falta de requeriment per part de GENERAL OPTICA del compliment estricte d’algunes de les obligacions que contreu l’usuari en virtut d’aquestes condicions, o la falta d’exercici per part de GENERAL OPTICA dels drets i les accions que es deriven d’aquestes condicions, no suposen cap renúncia ni constitueixen cap limitació pel que fa a aquests drets ni exoneren l’usuari de complir les seves obligacions.

Les renúncies a exigir el compliment que pugui fer GENERAL OPTICA no constitueixen cap renúncia a exigir compliments posteriors.

Cap renúncia per part de GENERAL OPTICA a aquestes condicions no té efecte tret que s’estipuli de manera expressa que es una renúncia i es formalitzi mitjançant una comunicació a l’usuari d’acord amb el que es disposa a l’apartat de notificacions anterior.

20- NUL·LITAT PARCIAL

En cas que alguna d’aquestes condicions es declari nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de termes i condicions romanen en vigor sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

21- ACORD COMPLET

Aquestes condicions i qualsevol document a què es faci referència expressa a les condicions constitueixen l’acord íntegre existent entre l’usuari i GENERAL OPTICA en relació amb l’objecte d’aquests condicions i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguts entre l’usuari i GENERAL OPTICA verbalment o per escrit. Les dues parts reconeixen que han consentit que es formalitzi un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part o que es pugui inferir de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades per ambdues parts abans d’aquest contracte, tret d’allò que figura expressament esmentat en aquestes condicions

22- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través de la botiga on-line de GENERAL OPTICA es regeixen per la legislació espanyola

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquestes condicions s’ha de sotmetre a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Així mateix, de conformitat a l’art.40 de la Llei 7/2012 de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, GENERAL OPTICA informa que tot usuari resident a la Unió Europa, pot acudir a la plataforma de Resolució de Litigis desenvolupada per la Comissió Europea per intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la compravenda dels productes comercialitzats per GENERAL OPTICA. L’accés a aquesta plataforma es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Aquestes condicions generals s’han actualitzat en data del 22 de septembre de 2021.